Custom Satellite C70-B / L70-B / S70-B Skin - $34.99